IZVEŠTAJ SA XLIV GODIŠNJE SKUPŠTINE

Redovna XLIV godišnja sednica Skupštine Srpskog društva za osvetljenje održana je 22. marta, 2022. godine (utorak) u Velikoj sali u Domu inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9/III, Beograd, sa početkom u 12 časova.

ZAPISNIK SA XLIV REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE SRPSKOG DRUŠTVA ZA OSVETLJENJE
održane 22. III 2022. sa sledećim Dnevnim redom:

PROGRAM RADA SKUPŠTINE

I  STRUČNA TEMA
UV-C svetiljke za dezinfekciju, snaga u službi zaštite” 
Predavač: Vojislav Radović dipl. inž. maš., Philips, Beograd

Dekorativno osvetljenje fasade železničke stanice” 
Predavač: Slavica Čabrilo dipl. inž. el., JKP Javno osvetljenje, Beograd

II SEDNICA SKUPŠTINE

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela, 
2. Izveštaj o radu Društva u 2020. I 2021.godini,
3. Izveštaj o finansijskom poslovanju i završni račun za 2021.godinu,
4. Izveštaj Nadzornog odbora,
5. Izveštaj Predsednika Srpskog komiteta za osvetljenje,
6. Predlog programa rada za 2022. godinu,
7. Predlog finansijskog plana za 2022. godinu,
8. Informacija o iznosu članarine za 2022. godinu,
9. Davanje razrešnice Upravnom odboru i Nadzornom odboru,
10. Izbor organa Društva za period 2022. – 2024.
11. Razno

Koktel

II SEDNICA SKUPŠTINE

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela
Sednicu je otvorio i vodio Predsednik Srpskog društva za osvetljenje Nebojša Radovanović. U radna tela Skupštine izabrani su Nebojša Radovanović, Anita Krivošić, Vladan Škerović i Zoran Ledinski. 

2. Izveštaj o radu Društva u  2020. i 2021. godini
Izveštaj o radu Društva podnela je potpredsednica Društva Anita Krivošić. S obzirom na epidemiološku situaciju u Srbiji, Održane su samo tri sednice Upravnog odbora i to jedna u februaru 2020. godine i dve sednice  su održane u martu i septembru 2021. godine i to „online“.

Izveštaj je Skupština prihvatila.

3. Izveštaj o finanasijskom poslovanju i završni račun za 2021. godinu

Izveštaj je podneo Predsednik Društva Nebojša Radovanović. Usvojeni su finanasijski izveštaji za 2020. i 2021. godinu. Prihodi za 2020. godinu iznosili su 1 102 595,55 dinara, a rashodi 1 016 865, 62 dinara uz ostvarenu dobit od 85 725,93 dinara. U 2021. godini prihodi su iznosili 1 077 683,11 dinara, a rashodi 1 050 325,76 dinara uz oistvarenu dobit od 27 357,25 dinara.
Takođe, doneta je jednoglasno odluka da se rashoduju amortizovana osnovna  sredstva u vrednosti od 382.349,16  i amortizovan sitan inventar , u iznosu od 42 000.00 dinara zbog tehnološke zastarelosti

4. Izveštaj Nadzornog odbora

Nije bilo izveštaja, jer se Nadzorni odbor Društva usled epidemiološke situacije nije sastajao.

5. Izveštaj Predsednika Srpskog komiteta za osvetljenje
Pošto je dosadašnji predsednik SKO Miomir Kostić bio službeno odsutan, izveštaj je podnela Anita Krivošić. U prethodnom periodu nije bilo mnogo aktivnosti, osim glasanja po materijalima iz centrale CIE (Međunarodnog komiteta za osvetljenje).
Miomir Kostić se povukao sa mesta predsednika SKO i za predsednika Srpskog komiteta za osvetljenje je jednoglasno izabran Andrej Đuretić.
Miomir Kostić je obavestio Skupštinu i sledeće:
- knjiga čiji je naslov Urban Lighting - From Basics To Applications, čiji su autori prof. Lidija Đokić i prof.Miomir Kostić, nedavno je predata u štampu (knjiga sadrži preporuke za sve vidove urbanog (javnog) osvetljenja, uz napomenu da publikovanje preporuka predstavlja osnovnu aktivnost SKO).
Tatjana Marjanović je obavestila Skupštinu o aktivnostima Diviziona 1 CIE Svetlost i boje sa naglaskom da se besplatno mogu preuzeti preporuke u naredna tri meseca i to:
CIE 187:2010 Rizici UV-C fotokarcinogeneze od germicidnih sijalica
CIE 155:2003 Dezinfekcija vazduha ultraljubičastom svetlošću.

6. Predlog programa rada za 2022. godinu

Predlog Programa rada Društva za 2022. godinu izneo je predsednik Društva Nebojša Radovanović, prema predlogu iz poziva za Skupštinu. Predlog je usvojen kako je prikazan u pozivu:
mart:                 44. Godišnja izborna skupština Srpskog društva za osvetljenje, stručno predavanje
april:                 Obilazak izvedene instalacije osvetljenja Potpećke pećine kod Užica,
maj:                  50. Dan Svetlosne tehnike na Sajmu tehnike u Beogradu,
jun:                   Strucno studijsko putovanje u inostranstvo,
septembar:        Obilazak izvedenih instalacija osvetljenja na mostovima Beograda,
novembar:         49. Stručno savetovanje “Osvetljenje 2022”,
decembar:         Tradicionalno veče druženja u pozorištu,


Stalne aktivnosti Društva u 2022. godini:
Nabavka stručne literature
Publicistička delatnost kroz informacije, prevode stručnih tekstova itd.
Prikupljanje sredstava za realizaciju programa rada:
        - Putem pojedinačne članarine,
        - Putem kolektivne članarine,
        - Putem donatorstva za realizaciju pojedinih stručnih aktivnosti,
Rad u SKO i CIE.

7. Predlog finansijskog plana za 2022. godinu
Finansijski plan je prikazao Predsednik Društva Nebojša Radovanović. Planom je predviđen prihod od oko 3 200 000,00 dinara i rashod od oko 3 075 00,00 dinara. Plan je jednoglasno usvojen.

NAPOMENA:   POČNITE DA PIŠETE RADOVE ZA SAVETOVANJE  „OSVETLJENJE 2022”!

8. Informacija o iznosu članarine za 2022. godinu
Predlog je izneo predsednik Nebojša Radovanović. Usvojeno je kako je navedeno u pozivu:
- Individualna članarina:            1 000 dinara (penzioneri i studenti 500 dinara),
- Kolektivna članarina:            50 000 dinara,
- Dan svetlosne tehnike:     60 000 dinara,
- Donatorstvo za Savetovanje: 55 000 dinara,
- Pokroviteljstvo Savetovanja:110 000 dinara. 

9. Davanje razrešnice Upravnom odboru i Nadzornom odboru
 Skupština je jednoglasno dala razrešnice organima Društva.

10. Izbor organa Društva za period 2022. – 2024.
Spisak kandidata za sve funkcije u Društvu dat je prilogom za tačku 10.
Za predsednicu Srpskog društva za osvetljenje izabrana je jednoglasno Anita Krivošić, koja će biti zakoniti zastupnik Društva bez ograničenja.
Za potpredsednika Društva izabran je jednoglasno Nebojša Radovanović koji zamenjuje predsednika u slučaju njegove sprečenosti.
Za predsednika Srpskog komiteta za osvetljenje izabran je jednoglasno Andrej Đuretić.
Za članove Upravnog odbora Društva i Nadzornog odbora Društva, te predstavnici u Divizionima CIE, izabrani su jednoglasno svi predloženi kandidati koji su navedeni u Prilogu po tački 10.   

Prilog uz tačku 10. Izbor organa Društva za period 2022. – 2024.

Za Predsednika Srpskog društva za osvetljenje predloženi su:
- Krivošić Anita i Radovanović Nebojša
- Predlaže se Krivošić Anita za Predsednika

Za Potpredsednika Srpskog društva za osvetljenje predloženi su:
- Škerović Vladan, Krivošić Anita i Cincar Poposki Aleksandar
- Predlaže se Radovanović Nebojša za Potpredsednika

Za Predsednika Srpskog komiteta za osvetljenje predložen je:
- Đuretić Andrej

Za članove Upravnog odbora DOS-a, za period 2022. – 2024., predloženi su sledeći kandidati:
- Babić Vojislav, DOS, Beograd
- Bogdanović Zoran, ZB ELEKTRO, Užice
- Borđoški Ljubomir, RTV, Novi Sad
- Božić Bojan, STILLMONT, Rača
- Dinić Jelena, JKP Javno osvetljenje Beograd
- Đuretić Andrej, MINEL – ŠREDER, Beograd
- Karaleić Jelena, BUCK, Beograd
- Kostić Miomir, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, Beograd
- Krivošić Anita, Signify, Beograd
- Ledinski Zoran, DOS, Beograd
- Marjanović Tatjana, M-ELEKTRO D.O.O., Beograd
- Mastilović Dragan, DOS, Beograd
- Mijatović Sonja, DOS, Beograd
- Milivojević Bogdanka, Elektrodistribucija Srbije, Novi Sad
- Mladenović Marija, Elektrodistribucija Srbije, Kragujevac
- Mladenović Slavica, DC Energocoop, Beograd
- Mrđanov Marija, MAŠINOPROJEKT KOPRING, Beograd
- Nikolić Zoran, NIMAX, Beograd
- Ninić-Stupar Zorica, ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA, Novi Sad
- Pecić Ana, Elektrodistribucija Srbije, Beograd
- Radovanović Nebojša, Light-Eng, Beograd
- Tošković Aleksandar, AMIGA, Kraljevo
- Škerović Vladan, AMSS, Beograd
- Vučković Dragan, ELEKTRONSKI FAKULTET, Niš

kao i novi članovi Upravnog odbora prema predlozima kolektivnih članova:
- Petko Šišović, PKS, Beograd
- Aleksandar Cincar Poposki, JKP Javno osvetljenje Beograd
- Nikola Grče, JKP Javno osvetljenje Beograd
- Lenka Petrović, MINEL – ŠREDER, Beograd

Za članove Nadzornog odbora DOS-a, za period 2022. – 2024., predloženi su sledeći kandidati:
- Zoran Kovačević Elektrodistribucija Srbije, Kragujevac, – za predsednika
- Slobodanka Perišić, DOS, Beograd
- Ivan Bošković, Elektrodistribucija Srbije, Beograd
- Radovan Nikolić, DOS, Beograd
- Branislava Đurić, DOS, Beograd
- Miroslav Lutovac, PKS, Beograd

Za predstavnike Srpskog komiteta za osvetljenje u Divizionima CIE, za period 2022. – 2024., predloženi su sledeći kandidati:
- D
rndarević Ana, MINEL – ŠREDER, Beograd
- Đokić Lidija, ARHITEKTONSKI FAKULTET, Beograd
- Ledinski Zoran, DOS, Beograd
- Marjanović Tatjana, M-ELEKTRO D.O.O., Beograd
- Škerović Vladan, AMSS, Beograd
 -Andrej Đuretić, MINEL – ŠREDER, Beograd

11. Razno

Nije bilo diskusuje

Zapisnik vodio                Predsednik DOS-a
Zoran Ledinski, s.r.         Mr. Inž. Nebojša Radovanović, s.r.

SITS