O nama

Srpsko društvo za osvetljenje (DOS) je stručno i neprofitno udruženje koje postoji od 1955. godine. Danas je čalnica SMEITS (Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije) u čijem sklopu nezavisno sprovodi planske aktivnosti. DOS se u svom delokrugu rada bavi organizacijom savetovanje i seminara, dana svetlosne tehnike, tematskih okruglih stolova, stručnih predavanja i poseta, međunarodne saradnje, izrade normativnih akata i prikupljanjem arhivke građe.

Društvo se finansira od donatorstva i članarine koju plaćaju članovi društva. Članovi društva mogu postati svi zainteresovani pojedinci kao individualni članovi i pravna lica kao kolektivni članovi. Članovi društva formiraju skupštinu kao najveći organ društva koji se sastaje po potrebi i donosi najbitnije odluke javnim glasanjem. Pored skupštine društvo ima upravni i nadzorni odbor kao i predsednika, potpredsednika, sekretara i administratora.

SITS