Članstvo

Članom Srpskog društva za osvetljenje može da postane svako pravno i fizičko lice pod jednakim uslovima. Članom Društva fizička lica lica postaju svi zainteresovani, inženjeri, tehničari i ostali koji se bave osvetljenjem. Fizička lica postaju individualni članovi koji su ujedno i članovi skupštine društva. Pravna licam, preduzeća, udruženja i drugi, postaju članovi društva na vlastiti zahtjev a odluku o primanju u članstvo donosi upravni odbor. Pravna lica imaju status kolektivnog člana i kao takvi imenuju svoje prestavnike koji ulaze u skupštinu društva.

Svi članovi postaju jednaki i ravnopravni danom upisa u registar članova društva a na osnovu podnesene pristupnice. Članovi društva se obavezuju da će sprovoditi statut društva i da će raditi na podizanju svesti o osvetljenju.

Prava i dužnosti članova su regulisane statutom društva a neke su: da biraju i budu biranu u organe Društva, ba budu obaveštavani o radu organa društva i da daju sveoje mišljenje o poboljšanju njihovog rada, da učestvuju u radu Društva, da sprovode ciljeve Društva date u Statutu, da se pridržavaju Statuta društva i da razvijaju i podižu ugled Društva.

Članstvo u društvu prestaje neplaćanjem članarine u periodu dužem od dve (2) godine ili odlukom organa Društva o isključivanju člana.

Društvo preko svojih organa za određene zasluge u radu društva može svoje članove nagraditi podizanjem članstva na nivo zaslužnih ili počasnih u skaldu sa Pravilnikom o izboru počasnih i zaslužnih članova.

 Cenovnik za učlanjenje

- individualna članarina: 200 dinara (penzioneri i studenti),
- individualna članarina: 500 dinara,
- kolektivna članarina: 40000 dinara,
- dan svetlosne tehnike: 50000 dinara,
- donatorstvo za savetovanje: 55000 dinara,
- pokroviteljstvo savetovanja: 110000 dinara.
U iznos članarine uračunat je PDV.

POČASNI ČLANOVI

Žilović Slobodan poč.,
Radulović Đorđe poč.,
Petrović Aleksandar poč.,
Damjanović Vojislav poč.,
Petrović Zoran poč.,
Paligorić Rista,
Opačić Slobodan,
Borić Đura,
Krivošić Nikola,
Alić Vladeta,
Popović Marko,
Vajdić Krešimir,
Vujičić Dušan,
Boškić Dragan i
Blagojević Vasilije.

ZASLUŽNI ČLANOVI

Andrijević Ljudmila,
Božić Pavle,
Murgaški Dušan poč.,
Bugarin Živa,
Milivojević Jovan,
Đačanin Radovan,
Denčić Zorica,
Drndarević Ana,
Đurić Dragomir,
Čiča Nikola,
Boškić Dragan,
Ledinski Zoran,
Blagojević Vasilije,
Marjanović Tatjana,
Vujičić Dušan,
Milojković Predrag,
Vukmanović Smilja,
Marmut Zoran,
Nikolić Radoš,
Mastilović Dragan,
Radović Đorđe,
Perišić Slobodanka,
Kremić Miloš, poč.,
Radovanović Nebojša,
Rančić Predrag i
Vukadin Predrag.

SITS